Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NFZ SFK 01 – dane dotyczące realizacji planów finansowego i inwestycyjnego NFZ oraz ich przewidywanego wykonania, bilansu NFZ oraz przewidywanego wykonania
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Fundusz Zdrowia 2 razy w roku do 10 marca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 15 lipca 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Inne przychody finansowe. Odpisy aktualizujące wartość należności. Rozwiązane rezerwy. Koszty finansowe. Dotacje. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty). Odsetki (przychody). Pozostałe koszty – inne koszty. Pozostałe koszty – inne rezerwy. Pozostałe koszty – rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych. Pozostałe koszty – wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia oraz recept. Pozostałe koszty. Pozostałe przychody operacyjne. Amortyzacja. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło. Wynagrodzenia ze stosunku pracy. Koszty funkcjonowania Rady Funduszu. Wpłaty na PFRON. Podatki i opłaty. Usługi obce. Koszty zużycia materiałów i energii. Rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji. Koszty świadczeń zdrowotnych. Koszty świadczeń zdrowotnych – refundacja cen leków. Koszty realizacji zadań. Przychody netto z działalności – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego. Przychody netto z działalności – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań. Przychody netto z działalności – przychody z tytułu realizacji zadań zleconych. Przychody netto z działalności – przychody wynikające z przepisów o koordynacji. Koszt poboru i ewidencjonowania składek. Planowany odpis aktualizujący składkę należną. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki. Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego. Bilans jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przewidywane wykonanie planu finansowego jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.65.32
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023