Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NFZ SFK 03 – dane dotyczące wstępnych danych łącznych Centrali oraz oddziałów (przychodów, kosztów, wyniku)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Fundusz Zdrowia Raz w miesiącu do 25. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca i do 25 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Koszty ogółem. Przychody ogółem. Wynik finansowy brutto NFZ
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023