Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NFZ SFK 04 – dane z rachunku zysków i strat dla terenowych oddziałów i centrali NFZ
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Fundusz Zdrowia Raz w roku do 31 października 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa pełna jednostki. Adres oddziału terenowego. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. Przychody z tytułu składek na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Pozostałe przychody z tytułu podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiana stanu produktów. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Przychody netto ze sprzedaży materiałów. Przychody netto ze sprzedaży towarów. Koszty działalności operacyjnej. Amortyzacja. Amortyzacja od środków trwałych zakupionych ze środków własnych. Amortyzacja od środków trwałych zakupionych ze środków otrzymanych. Zużycie materiałów i energii. Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego. Zużycie materiałów pozostałych. Zużycie energii. Usługi obce. Koszty świadczeń zdrowotnych. Usługi świadczeń zdrowotnych – koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych. Usługi świadczeń zdrowotnych – koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie, na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych. Usługi remontowe. Usługi telekomunikacyjne. Usługi pocztowe. Opłaty czynszowe i dzierżawne. Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego. Usługi szkoleniowe. Usługi pozostałe. Koszty poboru i ewidencji składek. Koszty poboru i ewidencji składek dotyczących ZUS. Koszty poboru i ewidencji składek dotyczących KRUS. Podatki i opłaty. Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego. Podatek od nieruchomości. Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego. VAT zaliczony do kosztów. Podatek akcyzowy ogółem. Wpłaty na PFRON. Opłaty skarbowe. Inne podatki i opłaty. Wynagrodzenia (koszty działalności). Wynagrodzenia osobowe. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe). Pozostałe wynagrodzenia. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Składki na Fundusz Pracy. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki z tytułu szkolenia pracowników. Pozostałe świadczenia. Pozostałe koszty rodzajowe. Pozostałe koszty rodzajowe – podróże służbowe. Pozostałe koszty rodzajowe – ryczałt za samochody. Pozostałe koszty rodzajowe – koszty reprezentacji i reklamy. Pozostałe koszty rodzajowe – pozostałe koszty. Wartość sprzedanych towarów i materiałów. Pozostałe przychody operacyjne. Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych. Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku. Koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego. Dotacje. Inne przychody operacyjne. Pozostałe koszty operacyjne RZiS. Pozostałe koszty – wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia oraz recept. Inne koszty operacyjne. Przychody finansowe. Odsetki (przychody). Inne przychody finansowe. Koszty finansowe. Odsetki (koszty). Inne koszty finansowe. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023