Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NIA SI 01 – dane o farmaceutach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Izby Aptekarskiej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący farmaceutów uprawnionych do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Naczelna Izba Aptekarska Raz w roku do 18 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Data urodzenia. Obywatelstwo. Numer prawa wykonywania zawodu. Stopień specjalizacji farmaceuty. Rodzaj posiadanej specjalizacji. Imię. Nazwisko
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024