Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
AW-01 – statystyczna ankieta wyznaniowa
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
AW-01 – statystyczna ankieta wyznaniowa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce, z wyłączeniem Kościoła katolickiego, działające na podstawie odrębnych przepisów regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 2 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność kościołów, związków wyznaniowych. Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.22.01 1.23.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024