Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PFRON SFK SOF-MP 01 – dane dotyczące miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz przychodów i wpłat z tytułu obowiązkowych płatności na PFRON
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
System finansowo-księgowy SOF – Moduł Planowania
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Raz w miesiącu do 26. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca, do 24 marca 2023 r. za styczeń 2023 r. i do 26 stycznia 2024 r. za rok 2023 – dane wstępne, do 26 lutego 2024 r. za rok 2023 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przychody z tytułu wpłat obowiązkowych. Wpłaty z tytułu wpłat obowiązkowych. Przychody. Koszty realizacji zadań. Amortyzacja PFRON. Odpis aktualizacyjny wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek i innych należności
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023