Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PFRON SODiR 03 – dane dotyczące pracowników oraz wykonujących działalność gospodarczą
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
System Obsługi Dofinansowań i Refundacji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 razy w roku do 31 maja 2023 r. za marzec 2023 r., do 31 sierpnia 2023 r. za czerwiec 2023 r., do 30 listopada 2023 r. za wrzesień 2023 r., do 28 lutego 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Płeć. PESEL. Imię. Drugie imię. Nazwisko. Adres pracownika. Stopień niepełnosprawności. Wymiar czasu pracy. REGON. NIP. Numer w rejestrze PFRON. Nazwa pracodawcy. Adres siedziby. Adres do korespondencji
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.09 1.21.10 1.23.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023