Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PFRON SODiR 04 – dane dotyczące rolników
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
System Obsługi Dofinansowań i Refundacji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 razy w roku do 31 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 31 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 30 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 28 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rodzaj rolnika. PESEL. Numer w rejestrze PFRON. Imię. Nazwisko. Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. Stopień niepełnosprawności. PESEL osoby niepełnosprawnej zamieszkałej z rolnikiem. Stopień niepełnosprawności osoby zamieszkałej z rolnikiem
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.10 1.23.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023