Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PGPM BPS 01 – dane dotyczące portowej bazy przeładunkowo-składowej podmiotów gospodarki narodowej dysponujących portową bazą przeładunkowo-składową lub dokonujących załadunku lub rozładunku statków w portach morskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów gospodarczych dysponujących portową bazą przeładunkowo-składową i dokonujących załadunku lub rozładunku statków w portach morskich
Źródło danych:
Wykaz dotyczący portowej bazy przeładunkowo-składowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarcze dysponujące portową bazą przeładunkowo składową i dokonujące załadunku lub rozładunku statków w portach morskich Incydentalnie do 3. dnia roboczego po przekazaniu innemu podmiotowi nabrzeża portu morskiego (lub jego części);

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa nabrzeża przekazana innemu podmiotowi. Długość nabrzeża przekazana innemu podmiotowi. Data przekazania nabrzeża innemu podmiotowi. Nazwa podmiotu, któremu przekazano nabrzeże
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023