Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PIG MIDAS 01 – dane dotyczące złóż, zmian zasobów geologicznych i przemysłowych, wydobycia, zmian zasobów wydobywalnych ropy naftowej, gazu ziemnego, metanu oraz wód leczniczych, wód termalnych i solanek
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
Źródło danych:
System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Raz w roku do 28 czerwca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Złoża kopalin. Zasoby bilansowe złóż geologicznie udokumentowane. Wydobycie złóż. Zasoby węgla kamiennego. Zasoby węgla brunatnego. Zasoby rud miedzi. Zasoby rud miedzi w przeliczeniu na metal. Zasoby soli kamiennej. Zasoby bilansowe soli kamiennej. Zasoby pozabilansowe soli kamiennej. Surowce wapienne. Zasoby bilansowe surowców wapiennych. Zasoby pozabilansowe surowców wapiennych. Kruszywa naturalne. Zasoby bilansowe kruszywa naturalnego. Zasoby pozabilansowe kruszywa naturalnego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.02 1.01.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024