Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PIG MIDAS_PSH 01 – dane dotyczące zasobów wód podziemnych w Polsce
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
Źródło danych:
System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych; System przetwarzania danych państwowej służby hydrogeologicznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Raz w roku do 9 października 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pobór wód leczniczych, termalnych i solanek. Stan zasobów wód podziemnych z utworów starszych. Stan zasobów wód podziemnych z utworów kredowych. Stan zasobów wód podziemnych z utworów paleogeńsko-neogeńskich. Stan zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych. Przyrost – ubytek zasobów wód podziemnych w stosunku do roku poprzedniego. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych. Złoża eksploatacyjne solanek, wód leczniczych i termalnych. Zasoby eksploatacyjne solanek, wód leczniczych i termalnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024