Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PJIRS SFK 02 – dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu oraz informacje o wysokości uzyskanych dotacji
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych pozostałych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA
Źródło danych:
Systemy finansowo-księgowe pozostałych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Pozostałe jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA Raz w roku do 25 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Pozostałe jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA Raz w kwartale do 20 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 26 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 25 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Zużycie materiałów i energii. Amortyzacja. Usługi obce. Podatki i opłaty. Wynagrodzenia (koszty działalności). Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Koszty działalności operacyjnej – pozostałe koszty rodzajowe. Wartość sprzedanych towarów i materiałów. Dotacje. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Inwestycje krótkoterminowe. Należności krótkoterminowe. Zapasy. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania długoterminowe. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Inwestycje długoterminowe. Należności długoterminowe. Aktywa trwałe. Podatek dochodowy (księgowy). Inne koszty finansowe. Odsetki (koszty). Inne przychody finansowe. Odsetki (przychody). Dywidendy i udziały w zyskach – RZiS. Inne koszty operacyjne. Inne przychody operacyjne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023