Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
RzF SI 01 – dane dotyczące zaliczek wpłaconych przez: krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zarządzających ASI, małe instytucje płatnicze oraz dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, na pokrycie kosztów działania Rzecznika Finansowego; dane roczne uwzględniające rozliczenie salda zaliczek
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Biura Rzecznika Finansowego
Źródło danych:
System informacyjny Rzecznika Finansowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Biuro Rzecznika Finansowego Raz w roku do 1 września 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Biuro Rzecznika Finansowego Raz w kwartale do 11 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r. – dane wstępne, do 10 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r. – dane wstępne, do 9 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r. – dane wstępne, do 9 lutego 2024 r. za rok 2023 – dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Koszty zaliczek wpłaconych na rzecz Rzecznika Finansowego przez jednostki finansowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01 1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023