Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
SO RiS 01 – dane dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych sądów okręgowych
Źródło danych:
Systemy informacyjne dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sądy okręgowe Raz w kwartale do 6 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 5 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 5 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 4 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Symbol akt sprawy. Identyfikator siedziby sądu. Data wydania prawomocnego wyroku orzekającego rozwód/separację. Data uprawomocnienia wyroku. Data wniesienia powództwa o rozwód/separację. Data zawarcia związku małżeńskiego. Siedziba urzędu stanu cywilnego. Numer aktu małżeństwa. Pozostawanie małżeństwa w prawnie orzeczonej separacji. Data orzeczenia separacji. Osoba składająca wniosek o powierzenie wykonania władzy rodzicielskiej. Zajmowanie przez małżonków wspólnego lokalu mieszkalnego w momencie orzeczenia rozwodu/separacji. Wysokość alimentów. Orzeczenie sądu o mieszkaniu. Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Wykonywanie władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi. Data urodzenia dziecka. Liczba małoletnich dzieci w małżeństwie. Osoba wnosząca powództwo o rozwód. Osoba wnosząca powództwo o separację. Wykształcenie. Miejsce zamieszkania w momencie wniesienia powództwa. Status na rynku pracy. PESEL. Data urodzenia osoby rozwiedzionej/separowanej. Orzeczenie rozwodu/separacji z winy. Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego. Obywatelstwo. Orzeczenie rozwodu z powództwa. Data zniesienia separacji
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023