Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału terytorialnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału terytorialnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie obrotu energią elektryczną lub jej dystrybucji oraz wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej); Operatorzy ogólnodostępnej stacji ładowania;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 2 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Infrastruktura elektroenergetyczna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02 1.44.03 1.44.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024