Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
UdSC KZREW 04 – dane o cudzoziemcach w Polsce
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Źródło danych:
Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd do Spraw Cudzoziemców Raz w roku do 28 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
PESEL. Identyfikator osoby. Imię. Nazwisko. Płeć. Data urodzenia. Miejsce urodzenia. Kraj urodzenia. Obywatelstwo. Narodowość cudzoziemca. Organ przyjmujący wniosek / wydający decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt cudzoziemca. Data wydania dokumentu – cudzoziemcy. Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce. Nazwa dokumentu cudzoziemca. Adnotacja w dokumencie cudzoziemca. Status cudzoziemca. Data wydania na dokumencie – cudzoziemcy. Data rejestracji dokumentu – cudzoziemcy. Data ważności od – cudzoziemcy. Data ważności do – cudzoziemcy. Stan cywilny. Wykształcenie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024