Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
UDT SFK 01 – dane dotyczące prognozy sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat, bilansu
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Dozoru Technicznego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Urzędu Dozoru Technicznego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Dozoru Technicznego 2 razy w roku do 10 marca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 15 lipca 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Inwestycje długoterminowe – długoterminowe aktywa finansowe. Inwestycje długoterminowe – wartości niematerialne i prawne. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Zapasy. Aktywa obrotowe. Należności krótkoterminowe. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych. Należności krótkoterminowe inne. Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej. Inwestycje krótkoterminowe. Krótkoterminowe aktywa finansowe. Inwestycje krótkoterminowe – udziały lub akcje. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania długoterminowe – inne zobowiązania finansowe. Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania długoterminowe. Rezerwy na zobowiązania. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Kapitał (fundusz) własny. Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne. Aktywa trwałe. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Inwestycje krótkoterminowe – pozostałe. Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. Inwestycje krótkoterminowe – udzielone pożyczki. Inwestycje krótkoterminowe – inne papiery wartościowe. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych. Inwestycje długoterminowe – nieruchomości. Inwestycje długoterminowe. Koszty działalności operacyjnej – pozostałe koszty rodzajowe. Należności długoterminowe. Zysk (strata) netto. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty). Podatek dochodowy (księgowy). Wynagrodzenia (koszty działalności). Zysk (strata) brutto. Inne koszty finansowe. Pasywa razem. Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty). Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty). Rozliczenia międzyokresowe – ujemna wartość firmy. Odsetki (koszty). Koszty finansowe. Rozliczenia międzyokresowe. Inne przychody finansowe. Aktualizacja wartości aktywów finansowych (przychody). Fundusze specjalne. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody). Odsetki (przychody). Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń. Dywidendy i udziały w zyskach – RZiS. Przychody finansowe. Zysk (strata) na działalności operacyjnej. Inne koszty operacyjne. Wartość sprzedanych towarów i materiałów. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty). Inne przychody operacyjne. Aktywa razem. Dotacje. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody). Długoterminowe aktywa finansowe – inne długoterminowe aktywa finansowe. Pozostałe przychody operacyjne. Podatki i opłaty. Długoterminowe aktywa finansowe – udzielone pożyczki. Usługi obce. Zużycie materiałów i energii. Długoterminowe aktywa finansowe – inne papiery wartościowe. Koszty działalności operacyjnej. Amortyzacja. Długoterminowe aktywa finansowe – udziały lub akcje. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki. Pozostałe koszty operacyjne RZiS. Zmiana stanu produktów. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023