Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
G-11e – sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
G-11e – sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej lub obrotu nią oraz wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w półroczu do 31 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 31 stycznia 2024 r. za rok 2023, do 31 stycznia 2024 r. za II półrocze 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02 1.44.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023