Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie nakładów ogółem
Pozycja grupowania:
Źródła finansowania nakładów (F-03, F-02/dk)
Jednostka
miary
Ogółem
środki własne
środki budżetu państwa
środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego
kredyty i pożyczki krajowe
środki bezpośrednio z zagranicy razem
kredyt bankowy
inne źródła razem
Nakłady niesfinansowane