Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty przypisane i związane bezpośrednio z obsługą wierzytelności w ciągu danego roku (koszty sądowe, egzekucyjne)
Pozycja grupowania:
Obsługiwane wierzytelności
Jednostka
miary
Przyjęte na zlecenie (inkaso), (od podmiotów niepowiązanych osobowo lub kapitałowo)
Zakupione wierzytelności (bezpośrednio lub pośrednio przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo)