Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zużyte nośniki energii
Pozycja grupowania:
Zużycie paliw i nośników energii
Jednostka
miary
Energia elektryczna
energia elektryczna z własnej produkcji
energia elektryczna z własnej produkcji, wyprodukowana ze źródeł odnawialnych
Ciepło z sieci
Ciepła woda z sieci
Gaz ziemny
Gaz ciekły (propan-butan)
Olej opałowy
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Koks
Drewno opałowe
Inne rodzaje biomasy