Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodziny którym udzielono świadczeń z pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne gmin (dział 2; kol. 4 i 5)
Jednostka
miary
Razem
Zasiłki stałe-ogółem
przyznany dla osoby samotnie gospodarującej
Zasiłki okresowe-ogółem
przyznany dla osoby pozostającej w rodzinie
przyznane z powodu: bezrobocia
przyznane z powodu: długotrwałej choroby
przyznane z powodu: niepełnosprawności
przyznane z powodu: możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
przyznane z powodu: innego niż wymienione
zasiłki okresowe kontynuowane niezależnie od dochodu
Posiłek
Schronienie
dla dzieci
Ubranie
Usługi opiekuńcze-ogółem
specjalistyczne
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
osób bezdomnych
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego
Sprawienie pogrzebu
osobom bezdomnym
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem
Zasiłki specjalne celowe
zasiłki celowe przyznane niezależnie od dochodu na podstawie art. 39a ust. 1 i 2
Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie-ogółem
w naturze
zasiłki
pożyczka
Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne)
Internwencja kryzysowa
Praca socjalna
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej