Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
Pozycja grupowania:
Poręczenia i gwarancje według grup dłużników
Jednostka
miary
Dłużnicy ogółem
Podmioty sektora finansów publicznych razem
Banki i krajowe instytucje finansowe
Banki i krajowe instytucje finansowe publiczne
Przedsiębiorstwa niefinansowe
Przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne