Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dłużne papiery wartościowe
Pozycja grupowania:
dłuzne papiery wartościowe wg terminów pierwotnych
Jednostka
miary
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
z terminem pierwotnym powyżej 1 roku