Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ewidencja spraw ogółem
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (S01R_1.1_W)
Jednostka
miary
Roszczenia z umów bankowych denominowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego
Roszczenia z umów bankowych waloryzowanych/denominowanych/indeksowanych do waluty innej niż waluta polska z wyłączeniem denominowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego
Roszczenia z umów bankowych z wyłączeniem spraw o symbolu 049c i 049cf innych
Roszczenia z umów bankowych z wyłączeniem spraw o symbolu 049c i 049cf gwarancje bankowe i akredytywy
Roszczenia z umów bankowych z wyłączeniem spraw o symbolu 049c i 049cf poręczenia
Roszczenia z umów bankowych denominowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego
Roszczenia z umów bankowych waloryzowanych/denominowanych/indeksowanych do waluty innej niż waluta polska z wyłączeniem denominowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego
Roszczenia z umów bankowych, z wyłączeniem spraw o symbolu 049c i 049cf innych
Roszczenia z umów bankowych, z wyłączeniem spraw o symbolu 049c i 049cf gwarancje bankowe i akredytywy
Roszczenia z umów bankowych, z wyłączeniem spraw o symbolu 049c i 049cf poręczenia
Roszczenia z art. 1891 kpc
O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc)
Spory na tle obrotu: innymi papierami wartościowymi
Spory na tle obrotu: akcjami
Roszczenia z umowy leasingu
Spory na tle waloryzacji (art. 3581 kc)
Uchylenie uchwał organu spółdzielni, z wyłączeniem uchwał dotyczących spółdzielczego stosunku pracy
Odszkodowania z tytułu odpowie-dzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy innych resortów z wyłączeniem spraw o symbolu 026
Odszkodowania z tytułu odpowie-dzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości innych
Odszkodowania z tytułu odpowie-dzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości zakładów karnych
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia Sprawy przeciwko: niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną)
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia Sprawy przeciwko: Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego, w związku ze szkodą zaistniałą w niesamodzielnym publicznym zakładzie służby zdrowia -w tym także przed 1.I.1999 r.
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia Sprawy przeciwko: samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej
Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej
Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc)
Zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (art. 841 i 842 kpc)
Roszczenia z tytułu umów kontraktacji
Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją
Naruszenie posiadania (art. 344 kc)
Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych: roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego
Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych: spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz
Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych: z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014pz
Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych
Ochrona naturalnego środowiska człowieka
Wydanie nieruchomości
Opróżnienie lokalu użytkowego
Opróżnienie lokalu mieszkalnego
Roszczenia z art. 231 kc
C (procesowe)
OGÓŁEM
O ustanowienie służebności przesyłu
O wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną
O uchylenie zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem
O rozstrzygnięcie w przedmiocie prawidłowości zarządu rzeczą wspólną (art. 202 kc)
O upoważnienie do dokonania czynności zwykłego zarządu (art. 201 kc)
O rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczy wspólnej (art. 199 kc)
O uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu
Przyznanie kompensaty (Ustawa z dn. 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych) (Dz.U. 2016 poz. 325)
Przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art.6101 kpc)
Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w inny sposób niż przez zasiedzenie
Pierwsza
1
   
2
3
4
   
5
Nastepna
Ostatnia