Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprawy mediacyjne
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (S01R_1.1.1_W)
Jednostka
miary
Pozasądowe Rozstrzygnięcie Nadano klauzlę wykonalności w trybie art. 183 14 § 2 kpc
Rozstrzygnięcie przed sądem, nadano klauzulę wykonalności w trybie art. 183 14 § 2 kpc
Rozstrzygnięcie przed sądem, zatwierdzono ugodę i umorzono postępowanie (art. 183 14 § 1 i 2 kpc)
Rozstrzygnięcie przed sądem, nadano klauzulę wykonalności w trybie art. 183 14 § 2 kpc
Rozstrzygnięcie przed sądem, zatwierdzono ugodę (liczba spraw w których sąd zatwierdził ugode lecz nie umorzył postępowania)
Wpływ - Liczba spraw, w których strony skierowano do mediacji po udziale w spotkaniu informacyjnym
Pozasądowe Rozstrzygnięcie Odmówiono zatwierdzenia ugody w trybie art. 183_14 § 3 kpc
Pozasądowe Rozstrzygnięcie Zatwierdzono ugodę
Pozasądowe Wpływ Liczba wniosków o zatwierdzenie ugody złożonych przez stronę
Pozasądowe Wpływ Liczba protokołów złożonych przez mediatorów po podjęciu mediacji przez strony, zawierających ugody (art. 183 13 § 1 kpc)
Rozstrzygnięcie przed sądem - Odmówiono zatwierdzenia ugody w trybie art. 183 8 § 3 kpc
Rozstrzygnięcie przed mediatorem - w sprawach skierowanych w trybie art. 183_8 § 1 kpc - liczba spraw, w których postępowanie mediacyjne przed mediatorem zakończyło się w inni sposób niż wykazany w w . 06 i 07
Rozstrzygnięcie przed mediatorem - w sprawach skierowanych w trybie art. 183_8 § 1 kpc - liczba spraw, w których nie zawarto ugody przed mediatorem
Rozstrzygnięcie przed mediatorem - w sprawach skierowanych w trybie art. 183_8 § 1 kpc - liczba ugód zawartych przed mediatorem
Wpływ - Liczba protokołów złożonych przez mediatorów po podjęciu mediacji przez strony art. 183 13 § 2 kpc
Wpływ - Liczba mediacji ogółem (w jednej sprawie może być więcej niż jedna mediacja)
Wpływ - Liczba spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu (art. 183 8 § 1 kpc)
Wpływ - Liczba spraw, w których przeprowadzono spotkanie informacyjne (art. 183 8 § 4 kpc)