Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan/Pani któreś z niżej wymienionych świadczeń zagranicznych? Łączna kwota netto
Pozycja grupowania:
emerytura i renty zagraniczne
Jednostka
miary
Emerytura zagraniczna
Renta z tytułu niezdolności do pracy zagraniczna
Renta rodzinna zagraniczna