Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ubiegłym roku otrzymywał(a) Pan/Pani niżej wymienione świadczenia? Proszę również określić wysokość otrzymywanych świadczeń. Kwota odprowadzonych podatków, składek
Pozycja grupowania:
inne świadczenia społeczne
Jednostka
miary
Zasiłek dla bezrobotnych
Inne świadczenia dla bezrobotnych
Zasiłek przedemerytalny
Świadczenie przedemerytalne
Odprawa z pracy wypłacana osobom zwalnianym
Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS po ustaniu stosunku pracy