Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stan funduszu ochrony środowiska
Pozycja grupowania:
Składniki stanu funduszu ochrony środowiska
Jednostka
miary
Stan funduszu
wartości niematrerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe
udziały i akcje
należności z tytułu udzielonych pożyczek ze środków funduszu ogółem
środki pieniężne
pozostałe aktywa
zobowiązania (minus)