Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średnie ciepło spalania gazu ziemnego zaazotowanego Lw
Pozycja grupowania:
Kierunki przychodu gazu ziemnego zaazotowanego
Jednostka
miary
Przychód gazu ziemnego ogółem
Wydobycie gazu ziemnego ze złóż
Przychód gazu ziemnego zaazotowanego z sieci przesyłowej gazu wysokometanowego
Przychód gazu ziemnego z domieszania innych gazów
Zakup gazu ziemnego ze źródeł krajowych
Zakup gazu ziemnego z Grupy Kapitałowej PGNiG SA
Zakup gazu ziemnego ze źródeł krajowych spoza Grupy Kapitałowej PGNiG SA
Pobór gazu ziemnego z magazynów podziemnych w kraju
Wydobycie gazu ziemnego ze złóż czysto gazowych