Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Papiery wartościowe
Pozycja grupowania:
Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Pozycja grupowania:
Ogółem; krótkoterminowe; długoterminowe
Jednostka
miary
grupa IOgółem
grupa Ikrótkoterminowe
grupa Idługoterminowe
grupa IIOgółem
grupa IIkrótkoterminowe
grupa IIdługoterminowe
grupa IIIOgółem
grupa IIIkrótkoterminowe
grupa IIIdługoterminowe
grupa IVOgółem
grupa IVkrótkoterminowe
grupa IVdługoterminowe