Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
Pozycja grupowania:
Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - dłużnicy
Jednostka
miary
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV
pozostałe podmioty