Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Energia elektryczna wytworzona z biogazu rolniczego w mikroinstalacji sprzedana sprzedawcy zobowiązanemu oraz wprowadzona do jego sieci dystrybucyjnej
Pozycja grupowania:
Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy)
Jednostka
miary
Biogaz rolniczy