Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących
Pozycja grupowania:
Nakłady na nowe - rodzaje środków trwałych
Jednostka
miary
Grunty (grupa 0)
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy1-2)
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (rodzaj 226)
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)
Środki transportu (grupa 7)
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
Inwentarz żywy (grupa 9)
Ogółem