Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pozostałe udziały kapitałowe
Pozycja grupowania:
Rodzaje rezydentów emitujących pozostałe udziały kapitałowe
Jednostka
miary
Instytucje finansowe - rezydentów
Przedsiębiorstwa niefinansowe - rezydentów