Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż gazu ziemnego odbiorcom na potrzeby wytwarzania energii el. lub ciepła
Pozycja grupowania:
Rodzaje gazu ziemnego - Dz. 17 na potrzeby wytwarzania ee lub ciepla (GAZ-3)
Jednostka
miary
Gaz ziemny wykorzystywany na potrzeby wytwarzania energii el. lub ciepła (gaz wysokometanowy i zaazotowany Lw i Ls razem; Dz. 17; GAZ-3)
Gaz ziemny wysokometanowy
Pozostały gaz ziemny zaazotowany
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)