Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaka jest powierzchnia gruntów w gospodarstwie rolnym ( własnych, dzierżawionych lub użytkowanych z innego tytułu):
Pozycja grupowania:
grunty ogółem/użytki rolne
Jednostka
miary
grunty ogółem
użytków rolnych