Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady na nowe środki trwałe, ulepszenia istniejących oraz wydatki na zakup używanych środków trwałych
Pozycja grupowania:
źródła finansowania nakładów
Jednostka
miary
środki własne
środki budżetu państwa
kredyty i pożyczki krajowe
Leasing finansowy
środki bezpośrednio z zagranicy razem
inne źródła razem
Nakłady niesfinansowane