Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni włączeni do ewidencji PUP, jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Pozycja grupowania:
Stopień niepełnosprawności
Pozycja grupowania:
Kategorie niepełnosprawnych włączonych do ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Jednostka
miary
znaczny lub umiarkowanyosoby włączone do ewidencji osób niepełnosprawnych
znaczny lub umiarkowanyuwzględnieni w sprawozdaniu MPiPS-01
znaczny lub umiarkowanyzarejestrowani po raz kolejny
znaczny lub umiarkowanypo raz kolejny jako osoba niepełnosprawna
znaczny lub umiarkowanydługotrwale
znaczny lub umiarkowanypoprzednio pracujący
znaczny lub umiarkowanydo momentu zarejestrowania się
znaczny lub umiarkowanyw zakładzie pracy chronionej
znaczny lub umiarkowanyzwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
znaczny lub umiarkowanyzamieszkali na wsi
znaczny lub umiarkowanyposiadający gospodarstwo rolne
znaczny lub umiarkowanydo 30 roku życia
znaczny lub umiarkowanydo 25 roku życia
znaczny lub umiarkowanypowyżej 50 roku życia
znaczny lub umiarkowanyz wykształceniem co najmniej średnim
znaczny lub umiarkowanypo szkole specjalnej
znaczny lub umiarkowanybez kwalifikacji zawodowych
znaczny lub umiarkowanybez doświadczenia zawodowego
znaczny lub umiarkowanypo stażu
znaczny lub umiarkowanypo pracach interwencyjnych
znaczny lub umiarkowanypo odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych
znaczny lub umiarkowanypo szkoleniu
znaczny lub umiarkowanyosoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
znaczny lub umiarkowanyz wykształceniem co najmniej średnim
znaczny lub umiarkowanypo szkole specjalnej
znaczny lub umiarkowanypo szkoleniu
znaczny lub umiarkowanypo stażu
znaczny lub umiarkowanypobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy (bez w. 31 i 32)
znaczny lub umiarkowanyosoby, którym przyznano rentę szkoleniową
znaczny lub umiarkowanypobierający rentę socjalną
znaczny lub umiarkowanyposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
znaczny lub umiarkowanyposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
znaczny lub umiarkowanypo zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
znaczny lub umiarkowanyprowadzący działalność gospodarczą