Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
Pozycja grupowania:
Kategorie osób niepełnosprawnych bezrobotnych wyłączonych z ewidencji PUP
Pozycja grupowania:
Przyczyny wyłączenia z ewidencji PUP niepełnosprawnych osób bezrobotnych
Jednostka
miary
ogółemOsoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ogółem
ogółempodjęcie pracy
ogółempraca subsydiowana
ogółemna miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracy
ogółemw zakładach pracy chronionej
ogółemna miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON
ogółemw zakładach pracy chronionej
ogółempodjęcie działalności gospodarczej
ogółemw ramach bonu na zasiedlenie
ogółemprace interwencyjne
ogółemroboty publiczne
ogółempodjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie
ogółempodjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego
ogółempodjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego
ogółempodjęcie pracy w ramach grantu na telepracę
ogółempodjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne
ogółempodjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia
ogółemrozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego
ogółempraca niesubsydiowana
ogółempraca sezonowa
ogółempozostałe zatrudnienie
ogółempodjęcie działalności gospodarczej
ogółemrozpoczęcie szkolenia
ogółemw ramach bonu szkoleniowego
ogółemrozpoczęcie stażu
ogółemw ramach bonu stażowego
ogółemrozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych
ogółemrozpoczęcie pracy społecznie użytecznej
ogółemw ramach PAI
ogółemskierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych
ogółempodjęcie nauki
ogółemodmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI
ogółemrezygnacja lub niepotwierdzenie gotowości do pracy
ogółemosiągnięcie wieku emerytalnego
ogółemnabycie praw emerytalnych lub rentowych
ogółemnabycie praw do świadczenia przedemerytalnego
ogółemutrata statusu osoby niepełnosprawnej
ogółeminne
zamieszkali na wsiOsoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ogółem
zamieszkali na wsipodjęcie pracy
zamieszkali na wsipraca subsydiowana
zamieszkali na wsina miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracy
zamieszkali na wsiw zakładach pracy chronionej
zamieszkali na wsina miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON
zamieszkali na wsiw zakładach pracy chronionej
zamieszkali na wsipodjęcie działalności gospodarczej
zamieszkali na wsiw ramach bonu na zasiedlenie
zamieszkali na wsiprace interwencyjne
zamieszkali na wsiroboty publiczne
zamieszkali na wsipodjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia