Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Suma jonów chlorków i siarczanów w wodach zasolonych
Pozycja grupowania:
Odprowadzone do wód i zagospodarowane
Jednostka
miary
Ogółem
Odprowadzone do wód
Zagospodarowane