Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw
Pozycja grupowania:
Zmiany stanu funduszu
Jednostka
miary
stan funduszu na początek roku
zwiększenia ogółem
zmniejszenia ogółem
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego