Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody z podstawowej działalności operacyjnej - pozostałe
Pozycja grupowania:
Źródła pochodzenia pozostałych przychodów z podstawowej działalności operacyjnej
Jednostka
miary
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
Wpływy z budżetu państwa