Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej w jednostce sprawozdawczej
Pozycja grupowania:
Środki otrzymane od podmiotów zagraniczncyh
Jednostka
miary
podmioty zagraniczne
Unia Europejska, w tym fundusze strukturalne i programy ramowe UE (Komisja Europejska)
inne organizacje międzynarodowe
sektor przedsiębiorstw
sektor szkolnictwa wyższego
prywatne instytucje niekomercyjne