Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej w jednostce sprawozdawczej
Pozycja grupowania:
Środki przypadające na rodzaj badań
Jednostka
miary
Badania podstawowe
Badania aplikacyjne (stosowane)
Prace rozwojowe