Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
Pozycja grupowania:
Pochodzenie środków na dotacje
Jednostka
miary
Środki krajowe
Środki z bezzwrotnej pomocy z UE
Ogółem