Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Realizacja zadań publicznych
Pozycja grupowania:
Udzielone zamówienia z wolnej ręki spółdzielniom socjalnym, dla których gmina / powiat / województwo jest organem założycielskim
Jednostka
miary
Kwota zamówień