Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Realizacja zadań publicznych
Pozycja grupowania:
Umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami pracy, spółdzielniami inwalidów i niewidomych na podstawie innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa Prawo zamówień publicznych
Jednostka
miary
Zawarte umowy
Umowy zawarte ze spółdzielniami socjalnymi