Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności B+R w przedsiębiorstwie
Pozycja grupowania:
Nakłady przypadające na obszary zastosowań biotechnologii
Jednostka
miary
Ochrona zdrowia ludzi
Ochrona zdrowia ludzi z wykorzystaniem technologii rDNA
Ochrona zdrowia ludzi bez wykorzystania technologii rDNA
Ochrona zdrowia zwierząt
Genetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
Niegenetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
Odzyskiwanie naturalnych surowców i produkty leśne
Środowisko
Przetwarzanie przemysłowe
Bioinformatyka
Niespecyficzne zastosowania
Inne
Obszar dominujący