Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gminy, którym starosta powierzył prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś